Save to shopping list
Create a new shopping list

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym danych „szczególnych kategorii”

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Glaser Group sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa NIP: 7010393453, REGON: 146854128 (dalej jako „Administrator”) oraz Glaser Group Poland sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawia 2/44, 00-503 Warszawa NIP: 5213639639, REGON: 146369290 (dalej jako „Administrator”)


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
adres e-mail: info@optique.pl,
adres pocztowy: Glaser Group sp z.oo, Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa


Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wypełniania karty badania/składania zamówienia, a później zostały zebrane w ramach świadczenia usług i udzielania Ci świadczeń medycznych a znajdują się one w Twojej dokumentacji medycznej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora ?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usług i udzielenia Ci świadczeń medycznych;
 • realizacji innych umów zawieranych w ramach programów dostępnych dla klientów, jeżeli uczestniczysz w tych programach;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

 • obsługa Twoich próśb i wniosków;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail i/lub telefon;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając email: info@optique.pl o treści „Cofam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych” oraz wskazując dane do identyfikacji Twojego konta klienta. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługi medyczne:

 • imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, wiek, płeć;
 • dane zbierane w trakcie wywiadu przed wykonaniem badania;

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi
przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Jakie masz uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich
danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/ a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą oraz należytego wykonania obowiązków wynikających z udzielania Ci
świadczeń medycznych, a także po ich zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez
czas ich trwania i/lub okres rozliczenia wręczania nagród.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym
Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli
ich spełnienia przez organy publiczne.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel